home

wat we doen

branding & concept

360° strategie & campagne

always on strategie

online marketing

inspiratie

2

werken bij

contact

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van DTC Media B.V. (hierna aangeduid als “DTC”) gevestigd aan de Bernadottelaan 13 (Suite 2.C.1) in Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 25-02-2005 onder inschrijvingsnummer 30202989.

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en leveringen. DTC ontwikkelt, onderhoudt en host websites en applicaties en levert diverse online marketingdiensten zoals zoekmachinemarketing, e-mailmarketing en bannercampagnes. Ook houdt DTC zich bezig met drukwerk zoals direct mail, huis-aan-huis-folders en advertenties, POS-materiaal, outdoorreclame en meer. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. De onderstaande begrippen hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

1. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

2. Partij(en): iedere partij bij de Overeenkomst, of beide partijen gezamenlijk.

3. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie DTC de Overeenkomst sluit.

4. Offerte: een schriftelijk aanbod van DTC.

5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen DTC en Afnemer op grond waarvan DTC de Dienst zal (doen) leveren aan Afnemer en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

6. Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door DTC te verrichten of verrichtte werkzaamheid of prestatie en ook alle daarbij voortgebrachte Materialen, resultaten en werken die bestemd zijn voor Afnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot marketingdiensten (waaronder maar niet uitsluitend direct mail- en e-mailmarketingdiensten) en ook ontwikkeldiensten.

7. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, filmopnamen, audiovisuele materialen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, en ook voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

8. Klantdata: alle door Afnemer of zijn eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Dienst opgeslagen gegevens dan wel door Afnemer of zijn eindgebruikers met de Dienst gegenereerde resultaten.

9. Account: een (optionele) gebruikersinterface waarmee Afnemer bepaalde informatie over de geleverde Diensten kan inzien en bepaalde zaken naar eigen voorkeuren in kan stellen.

10. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, en ook rechten op knowhow.

11. Website: de website van DTC, bereikbaar via het domein www.dtc.agency, dan wel bijbehorende subdomeinen.

12. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

 

Artikel 2: Overeenkomst: toepasselijkheid en interpretatie

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder Offertes van DTC, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van DTC en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Afnemer die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor DTC alleen bindend als en voor zover deze door DTC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

1. aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken;

2. geaccordeerde Offerte;

3. eventueel: verwerkersovereenkomst;

4. eventueel: service level agreement;

5. Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Een Offerte of ander aanbod van DTC is vrijblijvend en is geldig voor de duur van veertien dagen, tenzij anders aangegeven in de Offerte of het aanbod. DTC is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar als DTC daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

2. DTC is alleen gebonden aan een, door een potentiële Afnemer gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van DTC, als DTC de afwijkende aanvaarding schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.

3. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Afnemer van de Offerte of een ander aanbod van DTC.

4. Als Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat DTC werkzaamheden verricht of producten levert die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwt. Dit geldt ook wanneer Afnemer DTC verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een Offerte af te wachten.

5. Afnemer is gerechtigd de Overeenkomst te annuleren voordat DTC met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor DTC ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door DTC geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die DTC al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte Materialen, uitgevoerde Diensten en opslag.

6. De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal DTC zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. DTC kan het resultaat van de door hem uitgevoerde en/of uit te voeren verplichting(en) niet garanderen.

2. Door DTC bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. DTC heeft te allen tijde het recht om aangevraagde dan wel overeengekomen Diensten niet te verlenen als zij er op goede gronden van overtuigd is dat het verlenen daarvan inbreuk zou maken op de rechten van derden en/of op Europese of Nederlandse wet- en regelgeving. In geval DTC zich om bovenstaande redenen niet in staat dan wel bevoegd acht om een al overeengekomen Dienst te leveren, zal DTC een alternatief voorstellen.

4. Afnemer zal aan DTC alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Afnemer aan DTC:

1. tijdig alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan DTC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en

2. toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer (zoals serverruimtes en webhosting accounts) als en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5. DTC is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Afnemer de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

6. DTC heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer als dat vooraf is overeengekomen.

7. Als de medewerkers van DTC of door DTC ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op het kantoor van Afnemer of op een door Afnemer aangewezen locatie, zal Afnemer kosteloos alle redelijke ondersteuning en faciliteiten bieden die daarbij nodig zijn.

8. Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Als dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de voorwaarden van de derde.

 

Artikel 5: Meerwerk, maatwerk

1. Als Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen hierover in overleg treden en kan DTC een aanbod doen. DTC zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Afnemer.

2. Voor meerwerk waarvan DTC kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Afnemer, heeft DTC geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van DTC dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen ook in rekening worden gebracht.

3. Afnemer kan op ieder moment een verzoek doen tot maatwerk bij DTC. Alle werkzaamheden met betrekking tot maatwerk gelden als meerwerk zoals in dit Artikel 5 verder uitgewerkt. Voor acceptatie geldt hetgeen uitgewerkt in Artikel 15 hierover.

4. DTC heeft het recht om het verzoek tot meerwerk of maatwerk te weigeren.

 

Artikel 6: Gebruiksregels

1. Het is Afnemer verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Afnemer of DTC van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

2. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:

1. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);

2. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;

3. informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;

5. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of

6. kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden.

3. Afnemer onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van DTC of overige klanten. Het is Afnemer verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van DTC, op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks DTC, zijn klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

4. Als naar het oordeel van DTC hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van DTC of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is DTC gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. DTC mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Afnemer. DTC is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is DTC gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die klaagt over het door Afnemer inbreuk maken op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.

5. DTC kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Afnemer verhalen.

6. Als Afnemer in strijd handelt met deze gebruiksregels, is DTC gerechtigd om de toegang tot de Dienst(en) en/of de betreffende materialen te blokkeren.

7. DTC zal voorafgaand aan het nemen van ingrijpende maatregelen, zoals algehele opschorting van de Diensten of permanente verwijdering van door DTC opgeslagen Materialen van Afnemer, Afnemer waarschuwen en hem verzoeken zo snel mogelijk (i) de schending te beëindigen of (ii) gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Als Afnemer geen van beide tijdig doet, is DTC gerechtigd om onmiddellijk de Materialen permanent te verwijderen, alle Diensten op te schorten, of de Overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting voor DTC tot restitutie van voor de Diensten betaalde bedragen of vergoeding van schade.

8. Het is Afnemer niet toegestaan om bij enig gebruik van de Diensten de indruk te wekken dat Afnemer een partner van DTC is, tenzij DTC daar uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

 

Artikel 7: Prijzen

1. Afnemer betaalt DTC het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. DTC is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks te indexeren aan de hand van de relevante prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.

3. De prijs die DTC voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie volgens de overeengekomen specificaties.

4. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door DTC tussentijds worden verhoogd als de tarieven van zijn toeleveranciers stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.

5. Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van DTC zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6. Als een prijs in een Offerte of aanbod is gebaseerd op door Afnemer verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft DTC het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen.

7. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

8. Als tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de Overeenkomst een of meerdere Overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

9. Als buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, als slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs op grond van deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

 

Artikel 8: Prijswijzigingen

1. DTC is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van Materialen, halffabricaten of Diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke Informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Afnemer aan te leveren Materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Afnemer die DTC tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken Materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. DTC is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen als de Afnemer wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk en andere proeven. DTC zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, als de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

Artikel 9: Betaling

1. De betalingstermijn van een verzonden factuur bedraagt veertien dagen na factuurdatum. DTC is gerechtigd elektronisch te factureren.

2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer de prijs en de overige op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden als de Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de Afnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling door DTC is vereist.

3. Als er sprake is van periodiek verschuldigde kosten, dient Afnemer alle periodiek verschuldigde kosten steeds per overeengekomen periode vooruit te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als de periode niet uitdrukkelijk is overeengekomen, zal worden uitgegaan van maandelijkse periodes. De periodiek verschuldigde bedragen zullen voorafgaand aan die betreffende periode aan Afnemer worden gefactureerd. Betaling vindt plaats via overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening vermeld op de door DTC verzonden factuur, zonder verrekening en opschorting. DTC is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte ook de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

4. De Afnemer is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van DTC zekerheid te stellen voor de voldoening van de op grond van de Overeenkomst aan DTC te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat DTC daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van DTC tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

5. Kosten die afhankelijk zijn van de mate van gebruik, zoals het aantal malen dat een kenteken is ingevoerd of een waarde is weergegeven via tooling of de bij een website gebruikte hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, worden per maand, per kwartaal of per half jaar achteraf gefactureerd. DTC kan zelfstandig de frequentie van facturatie van variabele kosten bepalen, waarbij de frequentie in beginsel zal worden verlaagd als de facturen zeer laag uitvallen. De registratie in de systemen van DTC is steeds leidend en levert volledig bewijs op van de mate van gebruik, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

6. Als Afnemer een factuur niet binnen de in Artikel 9.1 genoemde betaaltermijn voldoet, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist. DTC is in een zodanig geval gerechtigd om over het bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening te brengen. Als de Afnemer niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. DTC is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Afnemer zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

7. Als Afnemer het factuurbedrag na aanmaning of ingebrekestelling niet voldoet, heeft DTC het recht de vordering uit handen te geven en/of de Diensten op te schorten totdat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan. In een dergelijk geval zijn zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus voor rekening van de Afnemer. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de Afnemer naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 100,-.

 

Artikel 10: Duur en beëindiging

1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Als er geen duur is opgenomen geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. DTC en Afnemer zijn gerechtigd de Overeenkomst tegen het eind van enig kalenderjaar schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand tegen het einde van een kalendermaand, of als per kwartaal, half jaar of jaar wordt gefactureerd met een opzegtermijn gelijk aan de factuurcyclus. De Afnemer is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat DTC met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor DTC ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door DTC geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die DTC al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte Materialen, ingeroepen Diensten en opslag.

3. Voor een eenmalige Overeenkomst geldt dat deze voortduurt voor de duur van de voltooiing van de Overeenkomst.

4. DTC mag de Overeenkomst per direct en zonder ingebrekestelling schriftelijk opschorten of opzeggen, als:

1. Afnemer in strijd handelt met de Overeenkomst of de toepasselijke wet- en regelgeving;

2. Afnemer failliet is verklaard, Afnemer surseance van betaling is verleend, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd of het bedrijf van Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd;

3. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Afnemer; of

4. na het sluiten van de Overeenkomst aan DTC andere omstandigheden ter kennis komen die DTC goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

5. Als Afnemer in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting naar DTC, dan is DTC gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.

6. In geval van opzegging zal Afnemer het volledige bedrag moeten betalen dat hij verschuldigd is uit de Overeenkomst, verminderd met de besparingen die voor DTC uit de opzegging voortvloeien. Als de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door DTC te maken kosten, wordt de door Afnemer verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die DTC over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

7. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven al gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Afnemer, mag Afnemer uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door DTC is uitgevoerd.

8. Na een opzegging, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst tussen Afnemer en DTC bewerkstelligt Afnemer op eerste verzoek van DTC dat in het economische verkeer tussen Afnemer en DTC geen economische verbondenheid wordt aangenomen. Daartoe verricht Afnemer alle noodzakelijke handelingen, waaronder, doch niet uitsluitend:

1. de staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van DTC in het economische verkeer, zoals een domeinnaam van Afnemer;

2. de staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van DTC bevat aan DTC;

3. het vermijden van verwarringsgevaarzettende reclameboodschappen, zoals het gebruik van onderscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van DTC;

Bij overtreding van de Artikelen 11.4, 11.5, 11.9 en 23.1 zal Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,- aan DTC verschuldigd zijn, onverminderd het recht van DTC tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Afnemer en DTC wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst en de Materialen van DTC berusten en blijven berusten bij DTC of diens licentiegevers.

2. Afnemer krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

3. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot InDesign, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van de Materialen en/of Dienst, behalve de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan of tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen.

4. DTC kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Als DTC dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

5. Behalve voor zover overeengekomen dan wel dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Afnemer de ter beschikking gestelde Materialen niet verveelvoudigen, decompileren of reverse-engineering op toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische gebruiksbeperkingen van Materialen te verwijderen of te omzeilen.

6. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is ook niet toegestaan om aanduidingen over het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.

7. Afnemer vrijwaart DTC voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een Intellectueel Eigendomsrecht vanwege de Materialen zoals afkomstig van de Afnemer of zijn eindgebruikers.

8. Het is DTC toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Afnemer te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

9. Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de Intellectuele Eigendomsrechten bij DTC. Voor zover de Intellectuele Eigendomsrechten op grond van de wet bij Afnemer komen te rusten, draagt Afnemer deze Intellectuele Eigendomsrechten bij voorbaat over aan DTC en zal Afnemer als nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent zij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee DTC al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de Intellectuele Eigendomsrechten bij DTC komen te rusten. Afnemer doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij Afnemer blijven berusten, dan wel verbindt Afnemer zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

10. Na afloop van de Overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van DTC aan DTC geretourneerd dan wel op eerste verzoek van DTC vernietigd.

11. Auteursrechten:

1. De Afnemer garandeert DTC, dat door de nakoming van de Overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Afnemer ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, Informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden op grond van de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Afnemer vrijwaart DTC zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden op grond van even bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

2. Als ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is DTC bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat DTC door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal DTC de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft DTC steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de Overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, Informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

4. De door DTC volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, Informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook als of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor DTC bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

5. De Afnemer verkrijgt na levering door DTC het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door DTC in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

12. Eigendom productiemiddelen etc.

1. Alle door DTC vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, Informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van DTC, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

2. DTC is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de Afnemer af te geven.

3. DTC is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de Afnemer te bewaren. Als DTC en de Afnemer overeenkomen dat deze zaken door DTC zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat DTC instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

13. Eigendom Afnemer, pandrecht

1. DTC zal de door de Afnemer in het kader van de nakoming van de Overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Afnemer tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De Afnemer dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. De Afnemer is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan DTC van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De Afnemer dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door DTC worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de Afnemer DTC op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. De Afnemer verleent DTC pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de Overeenkomst met DTC door hem in de macht van DTC worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Afnemer in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan DTC verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

14. Door de Afnemer aangeleverde Materialen en producten

1. Als de Afnemer met DTC is overeengekomen, dat de Afnemer materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De Afnemer zal hiertoe instructies van DTC vragen.

2. De Afnemer is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, ook een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De Afnemer zal hiertoe de opgave van DTC vragen. De Afnemer staat ervoor in, dat DTC een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door DTC houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3. DTC is niet gehouden de van de Afnemer ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

4. DTC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de Overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor DTC onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de Afnemer aangeleverde Materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan DTC getoonde monster en de later door de Afnemer voor de oplage aangeleverde Materialen of producten.

5. DTC staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid als de Afnemer niet uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde Materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan DTC noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de Afnemer ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of antismetpoeder.

7. De Afnemer is gehouden DTC op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde Materialen en producten te wijzen.

8. DTC is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de Afnemer aangeleverde Materialen en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De Afnemer is op verzoek van DTC gehouden de ongebruikte Materialen en producten en ook de even bedoelde resten bij DTC af te halen.

Artikel 12: Klantdata

1. Alle rechten met betrekking tot Klantdata, inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten, berusten bij Afnemer. DTC krijgt op deze Klantdata uitsluitend gebruiksrechten voor zover deze benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Als in het kader van uitvoering van de Overeenkomst Klantdata moet worden ingeladen of gemigreerd, is DTC gerechtigd de hieraan verbonden kosten door te berekenen aan Afnemer.

3. Na afloop van de Overeenkomst, kan DTC, mits Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen en eventuele andere verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst volledig heeft voldaan, op verzoek van Afnemer een kopie van de Klantdata inclusief persoonsgegevens verstrekken in een hiervoor gebruikelijk bestandsformaat. Afnemer dient vóór de datum waarop de Overeenkomst afloopt een verzoek hieromtrent bij DTC in te dienen. Als een dergelijk verzoek uitblijft, of wanneer DTC de gevraagde kopie heeft verstrekt, mag DTC ervan uitgaan dat Afnemer ervoor heeft gekozen om alle Klantdata te laten verwijderen. DTC is gerechtigd om alle met de verstrekking verbonden redelijke kosten door te berekenen aan Afnemer.

 

Artikel 13: Ontwikkeling

1. Partijen zullen voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk vastleggen op welke wijze en volgens welke methodiek de werkzaamheden worden uitgevoerd en ook aan welke specificaties de te ontwikkelen Materialen moeten voldoen.

2. DTC spant zich in om Afnemer gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte houden over de voortgang van de ontwikkelwerkzaamheden.

3. DTC zal de ontwikkelde Materialen bij Afnemer opleveren als deze in zijn professionele opinie voldoen aan de vooraf vastgestelde vereisten en/of geschikt zijn voor gebruik.

4. DTC spant zich in om de Materialen zo goed en foutvrij mogelijk te ontwikkelen, maar kan niet garanderen dat de Materialen vrij zijn of op enig moment vrij zullen zijn van fouten.

5. Afnemer vrijwaart DTC van alle aanspraken van derden met betrekking tot gebruik door, namens of met goedkeuring van Afnemer van de door DTC ontwikkelde Materialen.

 

Artikel 14: Materialen van derden

Als niet anders is overeengekomen, heeft DTC het recht om bij de ontwikkelwerkzaamheden gebruik te maken van Materialen van derden. Eventuele kosten voor het gebruik van deze Materialen zijn voor rekening van Afnemer.

DTC heeft het recht om bij alle producten en diensten die direct of indirect worden geleverd aan de afnemer, gebruik te maken van open source software, als de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Afnemer (delen van) de Materialen alleen als open source mag aanpassen, publiceren of verspreiden, zal DTC de Afnemer afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Na oplevering van de Materialen rust de naleving van eventuele voorwaarden met betrekking tot de Materialen van derden volledig bij Afnemer.

 

Artikel 15: Acceptatie en oplevering online Materialen en Diensten

1. Afnemer zal de ontwikkelde Materialen binnen veertien dagen na oplevering evalueren en vervolgens accepteren, dan wel schriftelijk en gemotiveerd afkeuren. Afnemer zal opgeleverde Materialen uitsluitend afkeuren als deze niet voldoen aan de vooraf overeengekomen specificaties.

2. Afnemer zal het opgeleverde Materiaal niet afkeuren vanwege ondergeschikte gebreken die niet aan het operationeel gebruik daarvan in de weg staan. DTC zal zich na melding door Afnemer van ondergeschikte gebreken inspannen om deze alsnog binnen een redelijke termijn op te lossen.

3. Ontwikkelde Materialen worden als geaccepteerd beschouwd als Afnemer:

1. het ontwikkelde Materiaal accepteert;

2. het ontwikkelde Materiaal in operationeel gebruik neemt; of

3. het ontwikkelde Materiaal niet binnen bovengenoemde termijn schriftelijk en gemotiveerd afkeurt.

4. Als het Materiaal in fasen wordt opgeleverd, dient Afnemer na oplevering van elke fase de goedkeuring of afkeuring van het deel van het Materiaal van die fase te geven. Afnemer mag een goedkeuring of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

5. Als Afnemer het ontwikkelde Materiaal afkeurt, zal DTC zich inspannen om de aanleiding voor afkeuring binnen redelijke termijn te verhelpen. Dit kan DTC doen door gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring niet opgaat, dan wel door revisie van het Materiaal. Afnemer zal de Materialen vervolgens opnieuw evalueren volgens de hiervoor beschreven procedure.

6. Als Afnemer het opgeleverde Materiaal na revisie of motivatie geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is DTC gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies.

7. Als een Partij na ten minste één revisieronde aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst (of het gedeelte daarvan dat ziet op ontwikkeling) op te zeggen. In dat geval is Afnemer slechts gehouden de door DTC gemaakte kosten en al verrichte werkzaamheden te vergoeden, maar heeft Afnemer niet het recht om de Materialen te (blijven) gebruiken.

8. Na acceptatie van de Materialen door Afnemer vervalt de aansprakelijkheid van DTC voor eventuele gebreken in het opgeleverde, behalve voor zover er door DTC expliciete garanties zijn afgegeven.

9. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het eventueel (doen) hosten van enig opgeleverde Materialen door DTC, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Eigendomsvoorbehoud:

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar DTC zijn bedrijf uitoefent.

2. DTC is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

3. De Afnemer is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de op grond van de Overeenkomst door DTC te leveren zaken. De Afnemer zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, als hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van DTC bij deze ophaalt of, als aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door DTC aan de Afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

5. Als vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Afnemer, tenzij franco levering is overeengekomen. De Afnemer draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van DTC door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6. DTC is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Als opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Afnemer.

11. Termijn van levering:

1. Een door DTC opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. DTC is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Afnemer hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van DTC aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt als de Afnemer wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud DTC in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

3. De Afnemer is bij de uitvoering van de Overeenkomst door DTC gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door DTC mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van DTC, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door de inachtneming van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.

4. Bij niet-naleving door de Afnemer van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Afnemer in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door DTC nodig is. DTC is als dan, onverlet de hem op grond van de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal DTC de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

12. Onderzoek bij aflevering:

1. De Afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of DTC de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DTC er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De Afnemer dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.

2. DTC is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk als de Afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4. Als de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Afnemer als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van DTC voor de Afnemer redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van DTC geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, als de Afnemer het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Afnemer het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

13. Zet-, druk- of andere proeven

1. De Afnemer is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van DTC ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan DTC terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de Afnemer geldt als erkenning dat DTC de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. DTC is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de Afnemer vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

14. Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, als zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan als zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer: 5%

5. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan op grond van de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij DTC ter inzage. DTC zal de Afnemer op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

7. Afwijkingen in de overige door DTC gebruikte Materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze Materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij DTC ter inzage. DTC zal de Afnemer op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

15. Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

1. Een Overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, als ter zake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar als het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden als het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.

3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho en zetwerk en ook werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.

4. Een Overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.

5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke Overeenkomst worden afgeweken.

 

Artikel 16: Domeinnamen en IP-adressen

1. Als de Dienst strekt tot het registreren van een domeinnaam ten behoeve van Afnemer, geldt het in dit Artikel 16 bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen en IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van domeinnamen en IP-adressen. DTC vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Afnemer dient zich te conformeren aan de regels of voorwaarden die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van domeinnamen en IP-adressen, DTC is bij het aanvragen van domeinnamen niet gehouden te controleren of Afnemer hieraan voldoet.

4. Als Afnemer in strijd heeft gehandeld met de voorwaarden voor registratie, heeft Afnemer geen recht op de domeinnaam en kan deze op ieder moment aan de beschikkingsmacht van Afnemer worden onttrokken.

5. Afnemer garandeert dat door DTC te registreren of geregistreerde domeinnamen ten behoeve van Afnemer geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals handelsnaamrechten of merkrechten. Afnemer vrijwaart en stelt DTC schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Afnemer. DTC is niet aansprakelijk voor het verliezen door Afnemer van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

6. Uit veiligheidsoverwegingen zal DTC Afnemer geen toegang verstrekken tot de beheeromgeving van een Domain Name System (DNS). Wanneer Afnemer bepaalde DNS-instellingen (DNS-records) deelt met DTC, dan wel wanneer een DNS al (deels) was ingesteld door een andere partij dan DTC, dan is DTC niet verantwoordelijk voor het overnemen van eventuele fouten in de instellingen van een DNS.

 

Artikel 17: Zoekmachineoptimalisatie

1. Artikel 17 is van toepassing op de Overeenkomst als Afnemer Diensten afneemt op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

2. DTC zal zich inspannen om de website van Afnemer te optimaliseren om de zichtbaar- en vindbaarheid van de website van Afnemer ten aanzien van overeengekomen zoekmachines te vergroten.

3. Gezien de vele variabelen, zoals de mate van inspanning rondom zoekmachine optimalisatie van concurrenten van Afnemer en het beheer van de zoekmachine zelf, kan DTC geen garantie bieden over de effectiviteit van de zoekmachine optimalisatie en de resulterende vindbaarheid van de website van Afnemer in zoekresultaten.

4. Tenzij anders overeengekomen zal DTC in het kader van zoekmachine optimalisatie geen betaalde diensten afsluiten in de naam van Afnemer.

 

Artikel 18: Direct mail- en e-maildiensten 

1. Als de Dienst mede strekt tot het door DTC en ten behoeve van Afnemer versturen van direct mail en elektronische communicatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot nieuwsbrieven of reclameberichten per e-mail, geldt het in dit Artikel 18 bepaalde.

2. Afnemer verklaart dat alle door hem aangeleverde (e-mail)adressen of andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangers expliciet en ondubbelzinnig akkoord zijn gegaan met de ontvangst van de betreffende berichten, of dat verzenden zonder toestemming is toegestaan omdat daarvoor een nadere rechtsgeldige grondslag voor aanwezig is. Op verzoek van DTC zal Afnemer hiervan onverwijld bewijs overleggen.

3. Afnemer vrijwaart DTC voor alle claims van derden, boetes en andere sancties van toezichthouders, die DTC ontvangt naar aanleiding van verzending van deze berichten door DTC.

4. DTC is gerechtigd de uitvoering van de verzending op te schorten als zij tijdens de uitvoering klachten ontvangen van de ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.

5. Afnemer zal ervoor zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten en voldoet aan alle wettelijke eisen rondom postverzending en elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van de identiteit van de Afnemer, contactgegevens en afmeldmogelijkheden. Deze verplichting geldt slechts voor zover de inhoud en opmaak door Afnemer is verzorgd of aangeleverd.

 

Artikel 19: Hosting: opslag-, data- en stroomlimieten

1. Als de Dienst strekt tot het via het internet beschikbaar stellen van websites en/of andere applicaties (hierna: “hosting”), geldt het in dit Artikel 19 bepaalde.

2. DTC besteedt de hosting van websites en applicaties uit aan een derde, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DTC geeft geen garantie ter zake de hostingdiensten.

3. DTC kan een limiet stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en -opslag welke Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Als Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use.

4. Van fair use is sprake als Afnemer maximaal twee keer zoveel dataverkeer en -opslag gebruikt als andere klanten van DTC in een vergelijkbare situatie zouden doen.

5. Als Afnemer meer verbruikt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, heeft DTC het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van DTC.

6. DTC is niet aansprakelijk als de Dienst niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de toepasselijke gebruikslimieten.

 

Artikel 20: Beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning

1. DTC heeft een inspanningsverplichting om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten te realiseren en om toegang tot door Afnemer hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Tenzij anders is overeengekomen in een als zodanig aangeduide service level agreement, biedt DTC geen garanties voor kwaliteit of beschikbaarheid. DTC is hiervoor op zijn beurt afhankelijk van zijn eigen leverancier(s).

2. DTC zal zich inspannen om de Dienst up-to-date te houden. DTC kan hierbij op zijn beurt afhankelijk zijn van zijn leverancier(s). DTC is in die gevallen gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar zijn oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt. DTC is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Diensten.

3. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kan tot gevolg hebben dat (onderdelen van de) Diensten tijdelijk niet of slechts beperkt gebruikt kunnen worden. Als DTC voorziet dat bepaald onderhoud zal resulteren in gehele of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid, zal DTC zich inspannen om de werkzaamheden uit te voeren op momenten waarop het gebruik van de (onderdelen van de) Diensten beperkt is en Afnemer hier vooraf van op de hoogte te stellen.

4. Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is DTC niet verplicht om back-ups te maken van data van Afnemer, of om op verzoek van Afnemer data terug te zetten (bijvoorbeeld als Afnemer per ongeluk bepaalde (Klant)data heeft verwijderd).

5. DTC zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand, tijdens Werkuren, voor zover de eventueel toepasselijke service level agreement niet anders bepaalt.

 

Artikel 21: Helpdesk

DTC zal zich inspannen bij een verzoek of vraag van Afnemer zo snel mogelijk te reageren, maar zij kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders overeengekomen in een aparte service level agreement.

 

Artikel 22: Vertrouwelijke informatie

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers en ook aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

2. Partijen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.

3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die al openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of dit naderhand is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd en deze derde daartoe niet verplicht was.

4. Beide Partijen zullen vertrouwelijke informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 23: Aansprakelijkheid

1. DTC is niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Afnemer of enige derde van door DTC geleverde of ter beschikking gestelde Diensten en/of verrichte werkzaamheden.

2. DTC is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1. materiële beschadiging aan stoffelijke eigendommen van Afnemer of derden (“zaakschade”);

2. redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft moeten maken om DTC ertoe te manen de Overeenkomst deugdelijk na te komen, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan DTC toegerekend kan worden;

3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

4. redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, als DTC na aanmaning van Afnemer niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn deugdelijk nakomt;

5. redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.

3. Als een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, zal de andere Partij hem schriftelijk in gebreke stellen, waarbij een redelijke termijn zal worden gegeven alsnog aan zijn verplichting(en) te voldoen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) al blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij direct in verzuim is.

4. Enige aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behalve als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende personeel van DTC.

5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking schriftelijk bij DTC meldt.

6. Afnemer is richting DTC aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Afnemer vrijwaart DTC tegen aanspraken over het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Afnemer niet naleven van de Overeenkomst. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemer van Afnemer zijn, maar de Diensten toch onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Afnemer hebben gebruikt.

7. Voorts vrijwaart Afnemer DTC voor alle aanspraken van derden verband houdende met enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

8. Iedere aansprakelijkheid van DTC als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) tot ten hoogste € 10.000,- tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van DTC in het betreffende geval meer uitkeert, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico dat in voorkomend geval voor rekening van DTC komt.

9. De aansprakelijkheid van DTC uit hoofde van de Overeenkomst met Afnemer is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

10. DTC is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Afnemer de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11. DTC is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Afnemer.

12. DTC is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de Afnemer ontvangen en door DTC te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, als de Afnemer DTC niet uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze Materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

13. Als DTC ter zake van enige schade, waarvoor hij op grond van de Overeenkomst met de Afnemer c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Afnemer hem ter zake volledig vrijwaren en DTC alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 24: Overmacht

1. Als een Partij als gevolg van overmacht verhinderd is een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is de desbetreffende Partij niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt, tenzij het een betalingsverplichting betreft. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van derden of toeleveranciers van DTC, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, brand en overstromingen en storingen in de internetverbindingen, hardware, telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken en netwerkaanvallen (waaronder (d)dos aanval(len)), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software.

2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. Prestaties die al zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend, zonder dat een Partij de andere Partij voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 25: Geschillen; Scheidsgerecht voor de Grafische Industrie

1. Een geschil is aanwezig, wanneer één van Partijen verklaart dat dit het geval is.

 

Artikel 26: Wijziging Algemene Voorwaarden / Overeenkomst

1. DTC behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van al bestaande Overeenkomsten. DTC zal de wijziging of aanvulling ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding via e-mail aankondigen bij Afnemer.

2. Als een door DTC aangekondigde wijziging van de Algemene Voorwaarden de positie van Afnemer negatief beïnvloed, kan Afnemer hiertegen gemotiveerd schriftelijk bezwaar maken. In geval van bezwaar kan DTC de wijziging heroverwegen en besluiten om deze geheel of gedeeltelijk in te trekken.

3. Als DTC besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Afnemer door te voeren, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de wijziging van kracht wordt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4. Beide Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen zullen in overleg tussen Partijen worden doorgevoerd, zonder dat Afnemer de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

5. De in Artikel 26.2 en Artikel 26.4 van dit artikel beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door DTC worden doorgevoerd, zonder dat Afnemer de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

6. De Afnemer draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst als deze hun oorzaak vinden in door DTC niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Afnemer daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 27: Slotbepalingen

1. Waar in de Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende kan worden vastgesteld.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar DTC gevestigd is.

3. Als enig beding in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bedingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven en zullen DTC en de Afnemer in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

4. Afnemer kan zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van DTC.

5. DTC is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die DTC of de bedrijfsactiviteit van DTC overneemt, zonder voorafgaande toestemming van Afnemer.

contact

Bernadottelaan 13
3527 GA Utrecht

hello@dtc.agency

contact

Bernadottelaan 13
3527 GA Utrecht

hello@dtc.agency